Opmerking

3. ANDJING NICA EN EEN ECHTE BAGHATUR in niederländisch und deutsch

Andjing Nica Bataljon

Toen ik tussen 15 en 16 jaar oud was beleefde ik de capitulatie van Japan in Nederlands-Indië. Mijn pleegvader die uit het Japanse interneringskamp kwam zag ik voor het eerst weer terug. Wij kwamen terecht in het groot Tjihapitkamp in Bandoeng (zie ook boek: Andjing Nica Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945-1950) van S.A. Lapré, Ridder M.W.O., ISBN 9094009226, bladzijde 14-16).

Book Andjing Nica 01

Book Andjing Nica 02

 

In deze tijd begon ook de Bersiaptijd in Zuid-Bandoeng “Boenoeh blanda”, “Doodt de Nederlander”!

Op een dag ging ik op de fiets gewapend met mijn Klewang naar Bandoeng-Zuid. Toen hoorde ik een geschreeuw van vrouwen en kinderen. Het kwam uit een kleine kamp vol met hoofdzakelijk Nederlandse en Indische vrouwen en hun kinderen. Wat ik zag is niet te be-schrijven! Ongeveer een veertigtal Indische “ploppers” bewapend met bamboe-rontjeng  (bamboe speren) en golloks (Indische Klewangs) waren de vrouwen en kinderen aan het afslachten! Ik kwam in een schoktoestand, in een soort trance, trok mijn Klewang en ging als een waanzinnige de ploppers te lijf. De ploppers riepen, “Pas op, dat is een zetan (boze geest)!” In een hele korte tijd dode ik met mijn Klewang meer dan de helft van deze mensen. Slechts een groep overlevenden rende weg. Ik zelf zag er ook gehavend uit. Ik bloede flink maar voelde niets. Ik fietste snel terug naar het Tjihapitkamp voor hulp voor de nog levende vrouwen en kinderen. En toen viel ik bewusteloos en werd naar vier dagen pas wakker.

Mijn hele leven lang heb ik PTSS gehad maar wist het pas nadat het ook PTSS genoemd werd. Pas op latere leeftijd heb ik mijn littekens weg laten halen door een plastische chirurg. Mijn zelf therapie was heel veel vechtkunst te beoefenen en veel meditatie in verschillende boeddhistische en taoïstische kloosters. En zo heb ik me zelfs geheeld.

Dit verhaal was ook bekend bij vele oude KNIL militairen en zelfs bij onze oude koningin Juliana.

Daarom mag ik me ook noemen “de laatste echte nog levende Mongoolse Bordschigin Baghatur!”

Toen wij het Tjihapitkamp in Bandoeng verlieten was ik bewapend met een Klewang, mijn pleegvader met een bijl en twee Nederlandse kamp geïnterneerden met knuppels.

Zo begon de kern van het 5de Bataljon Andjing Nica. Later kwamen er nog vele Indische jonge jongens tussen 16 en 20 jaren bij. Onder andere ook Ambonezen, Menadonezen,  Timorezen,

Javanen, Soedanezen, Surinamers, Chinezen, zelfs Afrikanen, en de commandant was een officier Kolonel Poulus.

Op 2 December 1945 was de officiële oprichting van de 5de Bataljon Andjing Nica.

Wat is een Baghatur?

De oorsprong is in de Mongoolse geschiedenis te zoeken. De eerste ons bekende Baghatur was de grootvader van Dschingis Khan, de Bordschigin Prins Bartan Baghatur.

De vader van Dschingis Khan was Yesugei Baghatur. Een Baghatur is een Hero, een krijger met buitengewone moed, die vastberaden en zonder enig angst zijn slacht slaat. Het Mongoolse volk zag in een Baghatur een ‘afgezant’ van de ‘Blauwe Hemel’, die in staat was bovennatuurlijke daden te volbrengen.

Vanzelfsprekend dat Dschingis Kha-Khan ook een Baghatur was. In de 12de/13de  eeuw wordt de titel  ‘Baghatur’ vanuit het Mongoolse rijk ook verspreid naar andere landen en later veelvoudig gebruikt van andere krijgsmachten, weliswaar onder iets andere schrijfvormen zoals: Baatar, Bahadur, Bagatur, Baghadur, Batur, Bayan etc.etc.

Een echte Baghatur zoals bedoeld in het Mongoolse rijk der Bordschigin moest dus een buiten gewone krijger zijn die zonder enig angst of twijfels op zijn tegenstander afging om hem te verslaan. Ik als Mongoolse Bordschigin Prins heb in mijn krijgsleven dit vele malen bewezen en mag mij daarom met trots de enige echte nog levende Baghatur noemen en heb het recht deze titel ook aan anderen te geven!

Als filosoof zeg ik het volgende: Dat wat het leven goed maakt, maakt ook mijn dood goed!

bijzondere oorkonde Meijers

 

ANDJING NICA-Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945-1950)

Als ich zwischen 15 und 16 Jahre alt war, wurde ich Zeuge der Kapitulation Japans in Niederländisch-Ostindien. Meinen Pflegevater, der aus dem japanischen Internierungslager kam,

habe ich dann zum ersten Mal wiedergesehen. Wir kamen im großen Tjihapit-Lager zurecht in Bandung (siehe auch Buch: Andjing Nica Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië (1945-1950) von S.A. Lapré, Ridder M.W.O., ISBN 9094009226, Seiten 14-16).

Zu dieser Zeit begann auch die Bersiap-Zeit in Südbandung „Boenoeh blanda“, „Tod der Holländer“!

Eines Tages fuhr ich mit meinem Fahrrad, bewaffnet mit meinem Klewang, nach Süd-Bandung. Plötzlich hörte ich Frauen und Kinder schreien. Es kam aus einem kleinen Kamp voll mit

hauptsächlich niederländischen und indonesischen Frauen und ihren Kindern. Was ich sah ist nicht zu beschreiben! Ungefähr vierzig indonesische „Plopper“, bewaffnet mit Bambus-Rontjeng (Bambusspeeren) und Golloks (Indonesische Klewangs) schlachteten Frauen und Kinder ab! Dies versetzte mich in einen Schockzustand, eine Art Trance, ich zog mein Klewang und kämpfte wie eine Wahnsinniger um die Plopper zu vernichten. Die Plopper riefen: „Passt auf, das ist ein Zetan (böser Geist)!“ In nur kurzer Zeit tötete ich mehr als die Hälfte dieser Menschen mit meinem Klewang.

Nur eine kleine Gruppe Überlebender lief weg. Ich selbst sah auch sehr mitgenommen aus und blutete stark, aber fühlte in diesem Moment nichts. Ich war immer noch in einer Art Trance. Ich radelte schnell zurück zum Tjihapit-Lager, um Hilfe für die noch lebenden Frauen und Kinder zu holen.

Danach wurde ich bewusstlos und wachte erst nach vier Tagen wieder auf. Ich hatte mein ganzes Leben lang PTSS, eine posttraumatische Belastungsstörung, wusste es aber erst, als man es auch PTSS nannte.

Erst später in meinem Leben ließ ich meine Narben durch plastische Chirurgie entfernen.

Meine Selbsttherapie beinhaltete viel Kampfkunsttraining und viel Meditation in verschiedenen buddhistischen und taoistischen Klöstern. So habe ich mich selbst geheilt.

Diese ganze Geschichte war auch vielen ehemaligen KNIL-Soldaten und sogar unserer früheren Königin Juliana bekannt.

Deshalb darf ich mich auch „der letzte echte noch lebende mongolische Bordschigin Baghatur“ nennen!

​Als wir das Tjihapit-Lager in Bandung verließen, war ich mit einem Klewang bewaffnet, mein Pflegevater mit einer Axt und zwei niederländische Lagerinternierte mit Knüppeln.

So begann der Kern des 5. Bataillons Andjing Nica. Später kamen noch viele indonesische Jungen zwischen 16 und 20 Jahren dazu. Unter anderem auch  Ambonesen, Menadonesen, Timoresen, Javaner, Sudanesen, Surinamer, Chinesen und sogar Afrikaner, und der Kommandant war ein Offizier, Oberst Poulus.

Am 2. Dezember 1945 wurde das 5. Bataillon Andjing Nica offiziell gegründet.

Was ist ein Baghatur?

Die Ursprünge liegen in der mongolischen Geschichte. Der erste, uns bekannte Baghatur war der Großvater von Dschingis Khan, der Bordschigin Prinz Bartan Baghatur.

Dschingis Khans Vater war Yesugei Baghatur.

Ein Baghatur ist ein Held, ein Krieger von außergewöhnlichem Mut, der entschlossen und ohne Angst in die Schlacht zieht.

Das mongolische Volk sah in einem Baghatur einen „Abgesandten“ des „Blauen Himmels“, der übernatürliche Taten vollbringen konnte.

Es versteht sich von selbst, dass Dschingis Kha-Khan auch ein Baghatur war. Im 12./13. Jahrhundert wurde der Titel „Baghatur“ vom Mongolischen Reich aus verbreitet in andere Länder und später häufig von anderen Kriegsmächten verwendet, wenn auch in leicht unterschiedlichen Schreibweisen wie zum Beispiel: Baatar, Bahadur, Bagatur, Baghadur, Batur, Bayan usw. usw.

Ein echter Baghatur, wie es im mongolischen Königreich der Bordschigin vorgesehen war, musste  also ein außergewöhnlicher Krieger  sein, der seinem Gegner ohne Angst oder Zweifel entgegentritt, um ihn zu schlagen. Als mongolischer Bordschigin Prinz habe ich dies in meinem kriegerischen Leben viele Male bewiesen und darf mich darum mit Stolz der einzige echte noch lebende Baghatur nennen und habe das Recht, diesen Titel auch anderen zu verleihen!

„Als Philosoph sage ich: Das, was das Leben gut macht, macht auch meinen Tod gut!“