Attentie

3. Bericht voor de menselijke geest en 'Sapiens'

Bericht

van Dschero Khan, Chen Tao Tze

voor de menselijke geest


Wij mensen zijn dieren alleen onze hersens willen dit niet weten, de wereld is een grote dierentuin. Mijn handelen, mijn denken, mijn doen en laten, mijn bewoording, alles is niet waar. Het is slechts een aardse droomwereld waarin we leven in een droomwereld. De aboriginals zeggen het zo mooi (alles is) "dreamworld". Mensen die universeel heel diep kunnen denken en die het hogere denken denken, weten dat alles onderhevig is aan veranderingen, dat er nergens een rustpunt is, dat alles vergankelijk is en hij weet dat er geen twee minuten hetzelfde zijn. Dit laatste wat ik nu vertel begrijpen velen mensen niet. Dat wil zeggen: de ene minuut is anders dan de andere minuut en dat geen enkele minuut gelijk is. Het niet zijn is zelfs beter als het zijn. De leegte is bruikbaarder dan de volheid. Al dat spreken over liefde en goedheid geeft maar grote aanleiding tot huichelarij. Er is op deze aarde niet één mens die kan zeggen: ik ben de gerechtigheid der gerechtigheid, ook niet de paus, ook niet de Dalai Lama. Wij noemen ons zelf: mensen, homosapien sapiens, in feite zijn wij rechtop lopende primaten. En zijn nog bezig in ons menswording, wat nog een hele hele lange weg is. Omdat wij primaten nu nog grote vernietigers zijn. Het bewijs is: wij vernietigen nog alles op deze aarde. De geleerden noemen zich geleerd maar met al die geleerdheid zijn wij bezig, de wereld te vernietigen. Waar blijft dan die geleerdheid. Er is een groot verschil tussen geleerdheid en wijsheid. Als je geleerd bent wil het nog niet zeggen dat je wijs bent. En als je wijs bent wil nog niet zeggen dat je geleerd bent. Wijsheid heeft een grotere waarde dan geleerdheid. Daarom streven de Chinezen wijze nooit naar geleerdheid maar altijd naar wijsheid.

De oertaoïsten wisten toen al dat iedere vorm van waarneming het waargenomen beïnvloedt. En daarmee is duidelijk dat objectiviteit eigenlijk niet bestaat, hoogstens als een strak theoretisch begrip. Die in een abstracte speculatie van nut is, maar geen relatie tot de realiteit heeft. Met andere woorden de ware werkelijkheid ligt heel diep op de achtergrond. Wat wij als waar ondervinden, is geen werkelijke waarheid.

Niets op deze aarde kan zo huichelen als de mensheid. Alleen wij zijn huichelaars. Alle andere wezens op deze aarde kunnen niet huichelen en niet liegen. De hele natuur is vreten of opgevreten worden, en dit heet balans. In de jungle is slechts één natuurwet, de macht van de sterkste. Wij leven in een betonnen jungle, hier geldt dezelfde wet. Eigenlijk nog erger, we liegen en bedriegen. En de meesten maken elkaar het leven zuur. Er is absoluut geen harmonie. Veronderstel dat wij geen burgelijk wetboek hebben en dat niets in de wet geregeld is.... in wat voor chaotische toestanden zouden wij dan leven?? Terwijl in de jungle geen wetten bestaan (maar universele wetten). En daar is wel alles in harmonie, als het maar niet door mensen beïnvloed wordt.

Alles op deze wereld gebeurt spontaan zo ook leven en dood. Daarom leef, leef spontaan. Laat je door niemand beïnvloeden, ook niet door heilige boeken, dogma's of politieke partijen, zelfs niet door je ouders een mooie vrouw en vooral niet door geld.

 

Sapiens

Een aanrader om te lezen:
De wereldwijde bestseller: “Sapiens” Een kleine geschiedenis van de mensheid. Geschreven door Yuval Noah Harari. Een  “eyeopener”  voor allen die denken mens te zijn, maar in feite zijn wij absoluut nog dieren. Het verschil ligt alleen in het vermogen in grote groepen (meer dan 150 individuen) te leven, te organiseren en informatie door te geven. Toch is onze samenleving qua emotie, sensatie en familiebanden een op een te vergelijken met die van mensaapachtige zoals Chimpansees, Bonobo’s en Orang-oetangs.

Lees het boek en je zult beter begrijpen hoe je omgeving, de samenleving, je cultuur en de mensheid in elkaar zit en functioneert. “Het vermogen om denkbeeldige realiteiten en entiteiten te creëren is het echte verschil tussen homo sapiens en de andere dieren.” Wie mij goed kent, weet, dat het voorgenoemde precies mijn denkwereld is en ik al duizenden keren dit verhaal verteld heb!

“Alles op deze aarde heeft nodig een omhulsel, en is daardoor vergankelijk, en alles wat vergankelijk is, is niet eeuwig!” Met andere woorden: “Alles is gelul!” Wij laten ons elke dag manipuleren, want wij geloven in illusies!

Unbedingte Empfehlung:
Lesen Sie den Weltbestseller: („Sapiens“) „Eine kurze Geschichte der Menschheit“, von Yuval Noah Harari. Ein „eyeopener“ für alle, die denken, Mensch zu sein, aber in Wahrheit sind wir alle noch Tiere. Der kleine Unterschied liegt nur in unserem Vermögen, in großen Gruppen (mehr als 150 Individuen) zu leben, zu organisieren und Informationen weiterzugeben. Doch ist unsere Gesellschaft bzgl. Emotionen, Spannungen und Familienbande eins zu eins zu vergleichen mit der von Menschenaffen, wie Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans.

Lesen Sie das Buch und Sie werden danach Ihre Umgebung, Gesellschaftsstrukturen, Ihre Kultur und überhaupt die Menschheit besser begreifen. „Das Vermögen, fiktive Realitäten und Entitäten zu kreieren, ist der wirkliche Unterschied zwischen homo sapiens und den anderen Tieren!“ Wer mich gut kennt, weiß, dass das Vorgenannte genau meine Denkwelt widerspiegelt und ich dies alles schon Tausende Male erzählt habe!

„Alles auf Erden benötigt eine Hülle und ist deswegen vergänglich. Alles, was vergänglich ist, ist nicht ewig!“ Mit anderen Worten: „Alles ist Quatsch!“ Jeden Tag lassen wir uns manipulieren, denn wir glauben an Illusionen!

Recommendation:
Read the world bestseller („Sapiens“)  “A brief history of humankind”,  by Yuval Noah Harari. An “eyeopener” for all who believe to be a human being, but in fact we are all still animals. The little difference between us is only our ability to live in bigger groups (more than 150 individuals), to organise and transfer information. But our community is one to one comparable with the one of anthropoid apes like chimpanzees, bonobos and orangutans in view of emotions, social tensions and family ties.

Read the book and you will understand much better your community, your culture and especially humankind. “The ability to create imaginary realities and entities is the real difference between homo sapiens and the other animals!” People who know me well, know, that the aforementioned mirrors exactly my way of thinking and I have told this story thousands of times!

“Each and everything on earth needs a cover and therefore all is mortal, nothing is eternal!” In other words: “All is nonsense!” We are being manipulated every day because we believe in illusions!